Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • Dozór elektroniczny zamiast kary pozbawienia wolności.

    Grozi Ci pozbawienie wolności? Możesz starać się o dozór elektroniczny. Na czym polega areszt domowy i jak może Ci w tym pomóc adwokat? Przeczytasz poniżej.
PAMIĘTAJ!

Pamiętaj! Każda sprawa jest inna, a jej przebieg zależy od różnych czynników. Opisywane przez nas sprawy mają charakter poglądowy. Nie dotyczą one faktycznych sytuacji, z którymi osoby zainteresowane mogą się mierzyć. Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji, skonsultuj ją z doświadczonym prawnikiem, który przedstawi Ci Twoje prawa i zaproponuje linię obrony bądź rozwiązania.

Dozór elektroniczny zamiast kary pozbawienia wolności - kiedy można się ubiegać?

Orzeczenie o karze pozbawienia wolności bez jednoczesnego zastosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary (zwanej potocznie „zawiasami”), nie zawsze musi oznaczać izolacji skazanego za murami Zakładu Karnego. Resocjalizacja osadzonych w więzieniach często nie przynosi zamierzonych efektów. Trudno pogodzić się z sytuacją, gdy do zakładu karnego trafiają osoby, których czyny były społecznie niewłaściwie, ale nie na tyle szkodliwe, aby można było uznać sprawców za niebezpiecznych dla innych ludzi. Czasami pozostanie na wolności skazanych przynosi więcej korzyści ich faktyczna izolacja. Przy pomocy stosownych środków technicznych (centrala monitorowania, system teleinformatyczny komunikacyjno-monitorujący, nadajniki, rejestratory stacjonarne i przenośne) dozór elektroniczny zapewnia odbywanie przez skazanego orzeczonej kary na wolności, dzięki czemu ma on możliwość świadczenia pracy, zajmowania się gospodarstwem domowym czy opiekowania się dziećmi.

Czym jest System Dozoru Elektronicznego

System dozoru elektronicznego to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego. Celem dozoru elektronicznego jest dokonywana przez organy karne kontrola zachowania skazanego przy użyciu określonych środków technicznych. Dzięki precyzyjnie określonemu stosownymi przepisami systemowi odpowiednie organy są w stanie kontrolować przebywanie przez skazanego we wskazanym przez sąd miejscu, przez cały czas odbywania kary.

Wyróżnia się trzy typy dozoru elektronicznego:

1. dozór stacjonarny - służy kontroli przebywania skazanego, w określonych godzinach i dniach tygodnia, we wskazanym przez sąd miejscu. Ten sposób dozoru jest jedną z form wykonywania kary pozbawienia wolności;

2. dozór mobilny - służy kontroli bieżącego miejsca pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa;

3. dozór zbliżeniowy - służy kontroli zachowywania przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd.

Dozór mobilny i zbliżeniowy - czym się różnią?

W systemach dozoru mobilnego i zbliżeniowego wykonuje się środki karne i zabezpieczające (np. zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu). W sprawach wykonywania dozoru zbliżeniowego i mobilnego właściwy jest sąd, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu, a jeżeli skazany nie posiada takiego miejsca – sąd, w którego okręgu orzeczono środek karny lub zabezpieczający wykonywany w systemie dozoru elektronicznego.

Warunki zastosowania dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności

Sąd wydający wyrok w sprawie karnej i skazujący oskarżonego na karę pozbawienia wolności, nie jest władny by orzec o wykonaniu takiej kary poza murami więzienia, z zastosowaniem dozoru elektronicznego. W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny, tj. Sąd Okręgowy orzekający na obszarze na którym przebywa skazany. W chwili obecnej Sąd może wyrazić zgodę na odbycie w formie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku i 6 miesięcy. Ubiegający się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, oprócz wysokości orzeczonej względem niego kary, musi spełnić także inne warunki, z których najważniejsze to posiadanie określonego miejsce stałego pobytu oraz zgoda osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym.

Stosowny wniosek do sądu może złożyć skazany, jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Rozpoczęcie wykonania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym nie stoi na przeszkodzie ubieganiu się o zmianę formy wykonania takiej kary. Sąd penitencjarny wydaje postanowienie o zezwoleniu lub odmowie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, skazanemu przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego.

Obowiązki i uprawnienia skazanego wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny

Sąd penitencjarny wyrażając zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nakłada na skazanego szereg zobowiązań, z których najważniejsze to obowiązek pozostawania we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie, nieprzerwane noszenie nadajnika, a także umożliwianie sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator.

Sąd penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu:

1) świadczenia pracy,

2) wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych.

3) sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą,

4) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej,

5) korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych,

6) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem.

7) utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami;

8) korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii;

9) dokonania niezbędnych zakupów.

 

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Umów poradę

tel. +48 502 549 176

Sprawdź jak łatwo i szybko możesz się z nami skontaktować

Kontakt Online

Rekomendacje naszych klientów

Mecenas Sokołowski był moim pełnomocnikiem na sprawie rozwodowej, a następnie na sprawie dotyczącej alimentów i jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Pomimo absurdalnych żądań byłej żony, po bataliach sądowych  w dwóch instancjach sądowych, jestem wolnym człowiekiem i nie zostałem uznany za winnego rozkładu pożycia.

Sławomir Dąbrowski 9 września 2020

Wstecz
Następny