Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Prawo pracy

  Walczymy o prawa pracowników i pracodawców

Doradzamy przedsiębiorcom (pracodawcom) w zakresie nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, a także wspieramy pracodawców przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Informujemy pracowników o ich uprawnieniach wynikających z prawa pracy i przysługujących im prawnych środkach ochrony przed bezprawnym zachowaniem pracodawcy, w szczególności przed dyskryminowaniem i mobbingiem, Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych dotyczących w szczególności bezprawnego lub bezzasadnego rozwiązania (wypowiedzenia) umowy o pracę, zapłaty wynagrodzenia, nadgodzin, dodatków, itp., a także w sprawach dotyczących naruszenia pracowniczych dóbr osobistych.

Prawo pracy w liczbach

Ilość spraw cywilnych
(w tym spraw z zakresu prawa pracy)

2050

Sprawy cywilne prowadzone w postępowaniach nieprocesowych i w procesie
Ilość pozwów

140

W sprawach z zakresu prawa pracy
Ilość pism procesowych

500

W sprawach z zakresu prawa pracy

Prawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających nas dziedzin prawa. Ogromna część społeczeństwa jest zatrudniona w oparciu o umowy o pracę, z których mogą wynikać różnorakie roszczenia, zarówno w układzie pracownik przeciwko pracodawcy, jak i pracodawca przeciwko pracownikowi.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym prawa pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Normy prawa pracy regulowane są również w innych ustawach np. ustawach pracowniczych, układach i porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statutach określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie stosuje się do nich norm Kodeksu pracy. Umowy te uregulowane są w Kodeksie cywilnym i zastosowanie do nich mają normy prawa cywilnego.

Prawo pracy reguluje sytuację prawną w zakresie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Sprawy z zakresu prawa pracy mogą dotyczyć rozwiązania umowy o pracę, nieprzestrzegania regulaminu pracy, zasad bezpieczeństwa lub norm traktowania pracowników.

Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, nabyte w ramach obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych, w tym wielokrotnej reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, w sprawach o zapłatę za godziny nadliczbowe, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowania, reprezentacji Klientów przed organami państwowymi, w tym ZUS i Państwową Inspekcją Pracy oraz prowadzeniu negocjacji w postępowaniach sądowym i pozasądowych (uczestnictwo w mediacjach).

Zakres objętych praktyką naszej Kancelarii usług prawniczych związanych z materią prawa pracy to przede wszystkim porady prawne, sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentowanie pracownika oraz pracodawcy w sprawach sądowych dotyczących:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • zawierania umów o pracę
 • zasad wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia
 • odszkodowań za wypadek przy pracy
 • odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy
 • dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny)
 • naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu
 • mobbingu i molestowania w miejscu pracy
 • roszczeń wynikających z zakazu konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
 • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika
 • sporządzania opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • nabycia uprawnień emerytalnych lub rentowych, a także spraw dotyczących zasiłków w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego

W ciągu 12 lat istnienia Kancelarii na rynku profesjonalnych usług prawnych przeprowadziliśmy ponad 200 postępowań sądowych z zakresu prawa pracy przed sądami w Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Puławach, a także innymi sądami pracy w Polsce. W procesach sądowych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Dzięki temu nie tylko znamy przepisy i orzecznictwo, ale także rozumiemy zakres interesów każdej ze stron sporu przed sądem pracy. To pozwala prowadzić zlecone nam sprawy efektywnie, a także zwiększa szanse na wypracowanie pomiędzy stronami ugodowego zakończenia sporu w sposób, który będzie opłacalny dla obu stron. Nie jesteśmy tylko prawnikami dla przedsiębiorców. Zapewniamy pomoc i wsparcie także dla pracowników, którzy stają do nierównej walki z pracodawcą korzystającym ze wsparcia specjalistów zatrudnianych w swoich działach prawnych i w kancelariach zewnętrznych.
Sprawne i skuteczne rozstrzygnięcie problemów z zakresu prawa pracy to nasz priorytet. Zachęcamy do kontaktu.

Umów poradę

tel. +48 502 549 175

Sprawdź jak łatwo i szybko możesz się z nami skontaktować

Kontakt

Rekomendacje naszych klientów

[sp_testimonial id="119" ]